1 2 3 4

Odkazy:

 

Názov projektu:

"Limanowa a Kežmarok – magdeburské mestá na poľsko – slovenskej obchodnej ceste"

Logo programu InterregLogo - Prešovský samosprávny krajLogo - Euroregión TATRYLogo - Regionálne múzeum v LimanowejLogo - Múzeum v Kežmarku


Program: Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

Vedúci partner: Muzeum Regionalne Zemi Limanowskiej

Partner projektu: Múzeum v Kežmarku

Opis projektu:

Spoločné materiálne a historické dedičstvo poľského a slovenského národa je viditeľné v aspekte zakladania miest podľa magdeburského práva, rozšíreného v Európe. Toto právo upravovali život miest na pohraničí podľa jednej určitej schémy, čím stanovilo ich zriadenie a tiež formy kontaktov a obchodovania. Kráľovský Kežmarok založený v 13. stor. bol teda spravovaný rovnakým spôsobom, ako Limanowa založená v 16. stor., ktorá však patrila súkromným vlastníkom. Obidva mestá spája skutočnosť, že ich spravovali mestské rady s richtárom, za verejný poriadok a súdnu moc zodpovedal súd s prísažnými. Na poľsko-slovenskom pohraničí sa rozvíjali remeselnícke cechy, ktoré mali podobné stanovy a ich členovia vandrovali po svete s cieľom získať vedomosti a prax – doložené sú vandrovky limanowských obuvníckych učňov v kežmarských cechov.

Spoločný bol tiež zdroj bohatstva oboch miest – nachádzali sa na transeurópskej obchodnej ceste spájajúcej juh Európy s obchodnými strediskami pri Baltskom mori, tok tovarov bol tak spojený s návštevami slovenských obchodníkov v Poľsku a poľských – na Slovensku. Hmotným svedectvom podobných osudov oboch miest v 16. – 19. stor. sú početné listiny, mestské a cechové knihy zachované vo fondoch oboch múzeí. Partneri mikroprojektu – Múzeum v Limanowej a Múzeum v Kežmarku vidia problém nedostatočnej spoločenskej recepcie tohto procesu významného pre spoločné dejiny oboch národov a rozhodli sa nadviazať spoluprácu, prepojiť svoje poznatky, zhromaždené údaje, aby ukázali obyvateľom pohraničia a turistom spoločné dejiny hospodárskeho a spoločenského rozvoja hraničných miest. Spolupráca oboch partnerov umožní pripraviť expozíciu týkajúcu sa dejín rozvoja Limanowej v kontexte podmienok magdeburského práva, ktoré tiež boli základom rozvoja Kežmarku, a tiež modernizovať výstavu v Múzeu v Kežmarku obohatenú vecnými informáciami prezentujúcimi obchodné vzťahy s Poľskom. Vďaka výstave realizovanej v Limanowej (a sprístupnenej na Slovensku) a modernizovanej expozície v Kežmarku získajú obyvatelia a turisti neopakovateľnú príležitosť vstúpenia do sveta mestského života a jarmokov na poľsko-slovenskom pohraničí v novodobej epoche. Expozície budú obohatené vydaním knihy s príbehmi týkajúcimi sa histórie oboch miest adresovanej najmladším odberateľom. Neoddeliteľným prvkom projektu bude rekonštrukcia strechy jednej z najdôležitejších pamiatok Limanowskej zeme – kúrie Marsovcov, ktorá je sídlom múzea. Táto aktivita zabezpečí zachovanie materiálneho dedičstva pohraničia vďaka ochrane budovy, ktorá v minulosti bola administratívnym centrom regiónu. Výsledkom spoločných aktivít bude rozšírenie poznatkov o poľsko-slovenskej obchodnej ceste a o hospodárskych a administratívnych spoločných črtách oboch miest ako materiálneho a historického kultúrneho dedičstva pohraničia, čo zvýši turistickú atraktivitu tohto regiónu.

Ciele projektu:

Ochrana a popularizácia dejín spoločného hospodárskeho a spoločenského rozvoja Limanowej a Kežmarku ako historického a hmotného kultúrneho dedičstva tohto územia. Aktivity naplánované v mikroprojekte prispejú bezprostredne k ochrane a propagácii mimoriadne zaujímavého a málo známeho aspektu kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia, akým je spoločné administratívne zriadenie a hospodárske podmienky oboch miest na základe magdeburského lokačného práva.

Iba vďaka vytvoreniu v Limanowej modernej multimediálnej a interaktívnej výstavy spájajúcej tradičné a inovačné výstavné techniky, vďaka kúpe historických exponátov a rekonštrukcii a tiež vďaka modernizácii expozície v Kežmarku (bude obohatená modernými riešeniami aranžmánu) bude možné prezentovať návštevníkom spoločné dejiny oboch miest. Tomuto cieľu bude slúžiť tiežrekonštrukcia strešnej krytiny limanowského múzea, ktoré sídli v historickej kúrii – dávnom správnom centre mestečka. Všetky naplánované aktivity majú slúžiť ochrane a popularizovaniu tejto témy medzi obyvateľmi pohraničia a turistami. Celé vybavenie a zariadenia vyrobené a kúpené v rámci mikroprojektu budú slúžiť výhradne cieľu projektu a budú stále dostupné v limanowskom múzeu a v múzeu v Kežmarku. Limanowskú výstavu bude možné vypožičať aj iným inštitúciám na oboch stranách hranice.

Prezentácia výstav na poľskej a slovenskej strane, publikácia, dokumentárny film budú šíriť poznatky o spoločných dejinách a budú podnetom k návšteve Limanowej a Kežmarku osobami, ktoré pochádzajú z iných oblastí. Vďaka tomu sa zvýši turistická atraktivita oboch múzeí a miest.

Európska pridaná hodnota: obidva múzeá zmenia spôsob fungovania vytvorením vzájomne sa doplňujúcich expozícií, ktoré budú v určitej miere zrkadlové.

Obdobie realizácie: 03 – 2020 - 02 – 2021 

Celková hodnota projektu: 135 583,52 €

Spolufinancovania z fondov Európskej únie: Európsky fond regionálneho rozvoja – 73,75 %

Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

EU: 79 777,10 €

Štátny rozpočet: 5 408,61 €

Vlastný vklad: 22 986,64 €

 

Múzeum v Kežmarku

EU: 19 430,61 €

Štátny rozpočet: 2 634,66 €

Vlastný vklad: 4 281,33 €

 

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja [PDF]


ONLINE otvorenie expozície

Limanowa a Kežmarok - plagátLimanowa a Kežmarok

magdeburské mestá na poľsko-slovenskej obchodnej ceste


Pôvodnými obyvateľmi mesta boli nemeckí kolonisti, ktorí sem prišli na pozvanie panovníka po ničivom tatárskom vpáde v rokoch 1241 – 1242. Sasi sa riadili nemeckými právnymi zvyklosťami, ktorých súčasťou bolo i magdeburské právo. Zabezpečovalo im výhodnejšie sociálne postavenie oproti domácemu obyvateľstvu a stalo sa základom mestských práv. Tie napomohli vzniku bohatých stredovekých spišských miest...

Mikroprojekt „Limanova a Kežmarok - magdeburské mestá na poľsko - slovenskej obchodnej ceste“ spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu „Tatry“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020.

Informácie o projekte a financovanie

KEDY: 29. marec 2021 o 18:00

KDE:

ONLINE otvorenie stálej expozície

 

ONLINE otvorenie poľská verzia

 

 


ONLINE uvedenie Múzeum Regionalne Limanowa

 

 

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti