1 2 3 4

Iné dokumenty

Interná smernica o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné účely

Dokument vo formáte PDF

Účinnosť od 1.6.2024

 

Vnútorná smernica na stanovenie cien vstupného v expozíciách Múzea v Kežmarku

Dokument vo formáte PDF.

Účinnosť od 29.4.2024

 

Múzejný výkaz za rok 2023

Múzejný výkaz za rok 2023 vo formáte PDF

 

Múzejný výkaz za rok 2022

Múzejný výkaz za rok 2022 vo formáte PDF

 

Návštevnícky poriadok Múzea v Kežmarku

Návštevnícky poriadok vo formáte PDF.

Účinnosť od 31.12.2022

 

Dodatok č. 1 k Internej smernici Pre vedenie účtovníctva

Dokument vo formáte PDF.

Účinnosť od 22.6.2022

 

Múzejný výkaz za rok 2021

Múzejný výkaz za rok 2021 vo formáte PDF

 

Smernica o verejnom obstarávaní

Dokument vo formáte PDF.

Účinnosť od 31.3.2022

 

Organizačný a rokovací poriadok komisie pre tvorbu zbierok

Dokument vo formáte PDF.

Účinnosť od 29.7.2021

 

Smernica na zabezpečenie stravovania

Smernica vo formáte PDF. 

Účinnosť od 1.3.2021

 

Pracovný poriadok Múzea v Kežmarku

Pracovný poriadok vo formáte PDF. 

Účinnosť od 1.3.2021

 

Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva, ktorou sa upravujú:
- postavenie odborovej organizácie a vzájomné vzťahy zmluvných strán,
- pracovnoprávne vzťahy,
- platové podmienky,
- sociálna oblasť a sociálny fond.

Účinnosť od 1.1.2021

 

Etický kódex

Etický kódex zamestnancov zamestnancov organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Účinnosť od 1.1.2021

 

Rozbor činnosti a hospodárenia múzea

Rozbor činnosti vo formáte PDF. 

Stav k 31.12.2020

 

Múzejný výkaz za rok 2019

Múzejný výkaz za rok 2019 vo formáte PDF

 

Interná smernica na vedenie účtovníctva

Dokument v PDF formáte.

Účinnosť od 1.1.2020

 

Smernica PSK

Smernica k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účinnosť od 1.4.2019

 

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti