1 2 3 4

Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo Múzea v Kežmarku - www.kezmarok.com sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch informačných systémov verejnej správy a so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Stav nesúladu

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: spravca.muzea@ - vložený v podobe obrázku, pre základnú ochranu proti spam robotom.kezmarok.com. Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je Ing. Drahomír Thomay z oddelenia správy a údržby múzea.

Povinnými časťami vzorového vyhlásenia sú informácie o :
 stave súladu;
 dátumoch (vypracovania, kontroly) a spôsobe vypracovania vyhlásenia
o prístupnosti;
 mechanizme spätnej väzby a kontaktné informácie na príslušné osoby;
 možnostiach uplatnenia tzv. vynucovacieho konania.

Výsledkom hodnotenia formálneho súladu so štruktúrou a požiadavkami podľa
vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2018/1523 je záver, ktorý má jeden
z nasledujúcich tvarov:
 vyhlásenie o prístupnosti vyhovuje (formálny súlad je plne v súlade
s predpísaným vzorovým vyhlásením o prístupnosti);
 vyhlásenie o prístupnosti čiastočne vyhovuje (zverejnené vyhlásenie
o prístupnosti nie je v plnej miere podľa vzorového vyhlásenia o prístupnosti);
 vyhlásenie o prístupnosti nevyhovuje (vyhlásenie o prístupnosti nie je
vypracované podľa vzorového vyhlásenia o prístupnosti)

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti