1 2 3 4

Reštaurovanie obrazu Krista Trpiteľa / Krista v mystickom lise

Opis projektu:

Zámerom projektu je kompletné zreštaurovanie závesného obrazu Krista Trpiteľa/ Krista v mystickom lise. Predmetná maľba sa nachádza v havarijnom stave a tak je jej reštaurovanie nevyhnutným ba priam urgentne nutným krokom na jej záchranu. Obraz je výnimočný nie len v slovenskom kontexte svojim nezvyklým a osobitým ikonografickým námetom. Preto bude záchrana tohto diela významným prínosom pre obohatenie barokovej ikonografie na Slovensku, a taktiež aj dokladom barokovej zbožnosti. V neposlednom rade je pre múzeum tento zbierkový predmet dôležitý aj tým, že patrí medzi najstaršie získané exponáty.

Cieľ projektu:

Obohatenie časti stálej expozície o ikonografiky netradičný a zaujímavý zbierkový predmet.

Garant projektu:

Reštaurátorka Ludmila Zozuláková, členka Komory reštaurátorov so špecializáciou na reštaurovanie závesného obrazu na plátne alebo inom nosiči.

Prínos projektu:

Záchrana zbierkového predmetu a jeho umeleckohistorické zhodnotenie, ako aj jeho využitie a prezentácia pre širokú odbornú aj laickú verejnosť.

Rozpočet projektu:

Obraz Krista v mystickom lise
Novo zreštaurovaný obraz, vďaka podpore Fondu na podporu umenia.

 

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti