1 2 3 4 5

 

   
   

Projekt s názvom Pohraničné múzeá na historicko-kultúrno-prírodnej ceste okolo Tatier v Novom Targu a Kežmarku – verejné konzultácie

Mesto Nový Targ spolu so slovenským partnerom – Múzeom v Kežmarku – pripravuje projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 spolufinancovaného Európskou úniou. Podľa Programového manuálu je jedným z najdôležitejších krokov pri vývoji koncepcie projektu konzultácia so zainteresovanými stranami projektu, t. j. s miestnymi komunitami a organizáciami občianskej spoločnosti. S cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu projektu s názvom Pohraničné múzeá na historicko-kultúrno-prírodnej ceste okolo Tatier v Novom Targu a Kežmarku, partneri projektu Spoločenstvo obcí a mesto Nový Targ a Múzeum v Kežmarku informujú, že od 23. augusta do 8. septembra 2023 budú ku koncepcii projektu prebiehať verejné konzultácie, na ktoré pozývajú tieto organizácie a inštitúcie:

z poľskej strany sú to Podhalianska štátna odborná škola v Novom Targu (od nového akademického roka s názvom Akadémia aplikovaných vied v Novom Targu); Podhalianska spoločnosť priateľov vied; Poľská historická spoločnosť, pobočka v Novom Targu; PTTK, pobočka Gorce v Novom Targu; Združenie Kombinat Podhalie; Združenie Univerzita tretieho veku v Novom Targu, Zväz Podhaliancov, pobočka v Novom Targu; Rada Podhalianskeho múzea; Krajský pamiatkový úrad, delegatúra v Novom Targu; Európske zoskupenie územnej spolupráce Tatry; Združenie Aktívny senior, Okresná pobočka Poľského zväzu dôchodcov a zdravotne postihnutých v Novom Targu.

Za slovenskú stranu pozývame organizácie a inštitúcie: Regionálnu rozvojovú agentúru v Prešove, Archív v Spišskej Sobote a Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Tatry, Spiš, Pieniny.

Stretnutie organizácií a inštitúcií týkajúcich sa projektu sa na poľskej strane uskutoční v Novom Targu na Mestskom úrade, ul. Krzywa 1, 34-400 Nový Targ, dňa 8. septembra 2023 v miestnosti 020 o 11.00 hod.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že všetci záujemcovia o problematiku projektu môžu v termíne od 23. augusta do 8. septembra 2023 zaslať písomné pripomienky na priloženom formulári: e-mailom, poštou alebo osobne na adresu: Mestský úrad Nový Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, Oddelenie kultúry, športu a propagácie, tel: 182611236, alebo na e-mailovú adresu: katarzyna_put@um.nowytarg.pl

Okrem toho sa 5. septembra 2023 uskutoční zasadnutie Komisie školstva a kultúry Rady mesta Nový Targ, pričom dňa 6. septembra 2023 sa uskutoční zasadnutie Komisie financií, komunálneho hospodárstva a rozvoja k pripravovanému projektu, resp. na programe rokovania mestského zastupiteľstva 11. septembra 2023 sa predpokladá prijatie uznesenia vo veci vytvorenia múzea samosprávy.

Osoby, ktoré koordinujú proces verejnej konzultácie:

z poľskej strany: Katarzyna Put – vedúca oddelenia kultúry, športu a propagácie,

zo slovenskej strany: Erika Cintulová – riaditeľka Múzea v Kežmarku.

Koncepcia projektu s názvom:

Pohraničné múzeá na historicko-kultúrno-prírodnej ceste okolo Tatier v Novom Targu a Kežmarku – verejné konzultácie

Realizácia projektu je plánovaná v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027

Priorita 3. Kreatívne a turisticky atraktívne pohraničie

Špecifický cieľ 1: Posilnenie úlohy kultúry a trvalo udržateľného cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji, začlenení v spoločnosti a spoločenských inováciách

• hlavný cieľ projektu Múzeá pohraničia v Novom Targu a Kežmarku na historickej, kultúrnej a prírodnej ceste okolo Tatier

Posilnenie úlohy múzeí v Novom Targu a Kežmarku v rozvoji cezhraničného cestovného ruchu prostredníctvom nových foriem prezentácie a dostupnosti zbierok

• partneri projektu: Vedúci partner spoločenstvo obcí a mesto Nový Targ, Partner projektu Múzeum v Kežmarku

• zainteresované strany

• obyvatelia Nového Targu a Kežmarku, ako aj miest ležiacich na trase Cesty okolo Tatier, turisti, vrátane rodín s deťmi,

• žiaci, študenti, múzejníci,

• ľudia so zdravotným postihnutím,

• remeselníci, najmä tí, ktorí sa venujú zanikajúcim remeslám

• oblasť realizácie projektu

Na poľskej strane: okres Nový Targ

Na slovenskej strane: okres Kežmarok, okres Poprad

• predpokladaný rozpočet projektu: 1 350 000 EUR vrátane VP 820 000 EUR, PP 530 000 EUR

• plánovaný termín realizácie projektu: II. kvartál 2024 – II. kvartál 2026

Praktické úlohy

Úloha 1

Rekonštrukčné a konzervátorské práce na budove radnice v Novom Targu a meštianskeho domu v Kežmarku

Vedúci partner Spoločenstvo obcí a mesto Nový Targ

Radnica v Novom Targu je budova zapísaná v zozname pamiatkového fondu. Nachádza sa na novotarskom námestí a je výkladnou skriňou mesta. Nachádza sa v ňom expozícia Podhalianskeho múzea, ktoré v súčasnosti funguje ako súčasť Mestského kultúrneho strediska. V rámci úlohy sa budú realizovať stavebné práce ako je obnova fasády, sprístupnenie objektu osobám s pohybovým postihnutím, inštalácia klimatizačných zariadení v skladoch, kde sú uložené múzejné zbierky. Mesto má na realizáciu týchto prác stavebné povolenie konzultované s Krajským pamiatkovým úradom.

Partner projektu Múzeum v Kežmarku

Múzeum v Kežmarku vykonáva rozsiahlu výstavnú činnosť a disponuje zaujímavými a bohatými zbierkami dokazujúcimi multikultúrnu minulosť mesta. Ide o exponáty umiestnené na Kežmarskom hrade a v dvoch historických meštianskych domoch na ulici Hlavné námestie a na ul. Dr. Alexandra.

Meštiansky dom na ul. Dr. Alexandra 11 si urgentne vyžaduje rekonštrukčné a reštaurátorské práce, ako je výmena okien a strechy. Partner disponuje zákonom vyžadovanými dokladmi na realizáciu stavebných prác.

Úloha 2

Vytvorenie nových, inovatívnych múzejných expozícií opierajúcich sa o miestne kultúrne dedičstvo v Novom Targu a Kežmarku

Vedúci partner

V Novom Targu je v súčasnosti činnosť Podhalianskeho múzea realizovaná v rámci štruktúr Mestského kultúrneho strediska, takže múzeum nemá právnu subjektivitu. Mesto Nový Targ sa od roku 2016 systematicky pripravuje na vytvorenie samosprávneho múzea, ktoré bude v súlade s ustanoveniami Stratégie mesta zapísané do registra múzeí pod vedením ministra kultúry a národného dedičstva. Prvým krokom k založeniu múzea bola príprava vhodnej infraštruktúry v rámci projektov EÚ v rokoch 2016 – 2019, ktorými sú: nová budova Múzea tlačiarenstva na ulici Sobieskiego, zrekonštruovaná historická vodárenská veža na železničnej stanici a budova železničnej stanice. Mesto je momentálne v štádiu prípravy uznesenia o zámere vytvorenia samosprávneho múzea, ktoré by sídlilo v štyroch budovách: v budove mestského úradu, Múzea tlačiarenstva, železničnej stanice a vodnej veže. V rámci projektu sú preto plánované nové múzejné expozície, ktoré by reagovali na aktuálne výzvy a štandardy moderného múzea, založeného na inovatívnych riešeniach, zohľadňujúcich vzdelávacie a sociálno-spoločenské funkcie.

1. V budove radnice je plánovaná historická expozícia s názvom "Nový Targ – mesto pohraničia", so samostatnými tematickými zónami:
Slobodné kráľovské mesto Nový Targ: založenie, kráľovské privilégiá;
Mesto na obchodnej ceste z Krakova na Slovensko a do Maďarska/Uhorska: Trhové námestie, srdce mesta, jarmok, obchodníci, objavovanie hôr, cestovatelia, najstaršie obrazy mesta, kostoly, drevený Nový Targ;
Kolorit mesta: každodenný život, náboženský život, lesy a čistinky, okolie rieky Dunajec, liaheň lososovitých rýb, židovská komunita, začiatky turistiky a športu;
K slobode – od Barskej konfederácie k „Solidarite“: Sokol, Légie, Podhalianske tímy, gymnázium, kauza Spiš – Orava, Podhaliansky čin pre armádu, Mohyla slobody, Tatranská konfederácia, partizáni, kuriéri, Józef Tischner, "Solidarita";
Ján Pavol II. – Nový Targ – minulosť a súčasnosť modernizácia existujúcej expozíciePotrebné zvážiť presun turistickej informačnej kancelárie.

2. V budove Múzea tlačiarenstva
 Nákup tlačiarenských strojov: kotlík, zošívačka, lis;
 Modernizácia stálej expozície existujúcej od roku 2018;
 Rozvoj, digitalizácia a konzervácia zbierok;

3. V budove vodárenskej veže na železničnej stanici sú plánované tieto aktivity:
 Remeslá a drobný priemysel na prelome 19. a 20. storočia – úprava výstavných priestorov a realizácia expozície na základe bohatých vlastných zbierok;
 Údržba a montáž historického železničného vodného žeriavu pri vodárenskej veži;
 Inventárizácia a projektová dokumentácia pre sprístupnenie unikátneho čerpadla zo začiatku 20. storočia v podzemí vodárenskej veže pre návštevníkov

4. V budove železničnej stanice sú plánované nasledovné aktivity
 úprava pivníc na výstavné účely a usporiadanie výstavy s názvom Rozprávkový Nový Targ: začiatky osídlenia na sútoku Bieleho a Čierneho Dunajca, cisterciáni, Stará colnica, pevnosť v Šaflaroch, legendy, požiare mesta;
 spracovanie a konzervácia archeologických zbierok z výskumov realizovaných pri revitalizácii novotarského námestia v roku 2013;
 Galéria novotarských umelcov ako priestor vytvorený na dočasné výstavy
 Modernizácia expozície s názvom Stratená továreň súvisiacej s likvidáciou Novotarských závodov kožiarskeho priemysly "Podhalie"
 osadenie pamätnej tabule na budovu železničnej stanice pripomínajúcu deportácie Židov z novotarského geta do vyhladzovacích táborov

Partner projektu Múzeum v Kežmarku plánuje v zrekonštruovanom Meštianskom dome . u na ulici Dr. Alexandra zriadiť novú expozíciu, ktorá bude venovaná histórii a súčasnosti Kežmarku, mesta, ktoré je významnou turistickou destináciou v prihraničnej oblasti. Okrem trojrozmerných exponátov zo zbierkového fondu múzea si návštevníci budú môcť pozrieť aj fotografie rôznych zákutí mesta v minulosti a súčasnosti. Súčasťou výstavy bude aj katalóg. Múzeum v Kežmarku bude realizovať konzultácie s Regionálnou rozvojovou agentúrou v Prešove, Archívom v Spišskej Sobote a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Tatry, Spiš a Pieniny.

Úloha 3

Organizovanie podujatí propagujúcich pohraničné múzeá, ako aj kultúrne a prírodné dedičstvo na Ceste okolo Tatier z Nového Targu do Kežmarku

Návrhy na spoločné aktivity partnerov projektu:

1. Publikácia o výsledkoch archeologického výskumu na námestí v Novom Targu

2. Výroba filmu o najzaujímavejších pamiatkach a prírodných zaujímavostiach na Ceste okolo Tatier na trase z Nového Targu do Kežmarku (spoločné financovanie), premietanie filmu na hrade v Kežmarku a na námestí v Novom Targu

3. Rodinná cyklistická rallye na trase Kežmarok – Nový Targ s objavovaním kultúrnych a prírodných zaujímavostí

4. Jarmok tradičných remesiel v Novom Targu / ukážky / workshopy: kováčstvo, tesárstvo, klobučníctvo, sedlárstvo, fajkárstvo, obuvníctvo, tlačiarenstvo.

 

 

 

 

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti