1 2 3 4 5

Projekt „Interdisciplinárny výskum stredovekých objektov vo Švábovciach“ (4. etapa vydanie publikácie)

Číslo projektu: MK-6257/202180

Doba realizácie: 01.02.202 – 31.12.2023

Ciele a výsledky projektu:

Projekt realizovaný v roku 2023 predstavuje 4. etapu viacročnej výskumnej aktivity. Prvú etapu predstavoval terénny archeologický výskum na lokalite Švábovce-Sad v roku 2020, ktorý múzeum vykonalo v spolupráci s Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi a spoločnosťou Archeológia Spiš. V rokoch 2021-2022 naň nadviazalo Múzeum v Kežmarku výskumnou aktivitou zameranou na komplexné odborné zhodnotenie výsledkov archeologického výskumu za účasti odborníkov z viacerých odborných a vedeckých inštitúcií rôzneho vedného zamerania, ktoré bolo hlavným cieľom celej projektovej aktivity. Vďaka podpore FPÚ bol realizovaný archívny výskum, chronologická a typologická analýza hnuteľných nálezov a ich odborné analýzy metódami prírodných vied, archeobotanické a zooarcheologické analýzy. Dielčie výstupy projektu boli uverejňované v odbornej tlači, miestnej tlači a na webovej stránke múzea, kde bola sprístupnená aj popularizačná vizualizácia náleziska a nálezov na online 3D platforme. Určené boli tak odbornej, ako i širšej verejnosti. Zavŕšením projektu v jeho 4. etape je vydanie publikácie pod názvom „Archeologický výskum stredovekej lokality v polohe Sad vo Švábovciach“.

Garant projektu: doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD.

Prínos projektu:

Publikácia prináša podrobný pohľad na históriu šľachtického rodu pánov zo Šváboviec i na to, ako táto história ovplyvnila vývoj na uvedenej lokalite, ako aj na to, čím žila táto lokalita v stredoveku a to prostredníctvom hnuteľných a nehnuteľných archeologických nálezov z nej pochádzajúcich. Z odborného hľadiska predstavujú podrobne analyzované archeologické nálezy cenný porovnávací materiál pre výskum ďalších lokalít zo stredoveku, zároveň poskytujú nové cenné poznatky o úrovni stredovekého remesla, materiálnej kultúry v prostredí agrárneho sídliska, resp. šľachtickej kúrie. Kniha obsahuje podrobný súhrn poznatkov získaných viacodborovým výskumom, podložených bohatou obrázkovou prílohou, grafmi a štatistickými tabuľkami. Predstavuje odbornú publikáciu, ktorá je nadstavbou nad výstupmi určenými pre širšiu verejnosť.

Rozpočet:

Celkový: 3849,70 Eur

Dotácia: 3500,00 Eur

Spolufinancovanie: 349,70 Eur

Vydanie publikácie finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Logo Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

 

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti