1 2 3 4

In partibus artem

šľachtické aspekty umenia v poľsko-slovenskom pohraničí

Online otvorenie výstavy 27.5.2022 - plagát

Opis projektu:

Spoločné materiálne a historické dedičstvo poľského a slovenského národa je viditeľné aj vďaka činnosti šľachtických rodov, ktoré boli mecenášmi umenia vo všetkých jeho formách a aspektoch. Šľachtické rodiny, ktoré vládli v takých prihraničných mestách ako Kežmarok a Limanowa pozývali do svojich sídel architektov, maliarov, sochárov, hudobníkov, básnikov a divadelné skupiny, čím zdôrazňovali svoje spoločenské postavenie. Často fundovali sakrálne objekty, ktoré sa vyznačovali vysokou umeleckou hodnotou, a tiež zakladali farnosti a dávali stavať kostoly. Umožňovali tak prienik prúdov a spájanie sa rôznych smerov v umení a zapájali tak obidve mestá do všeobecného umeleckého diania v Európe. Umenie nepozná hranice, takže diela a techniky ich vytvárania, motívy a inšpirácie ľahko prenikali do poľsko-slovenského pohraničia, putovali po karpatských obchodných cestách a po zjednodušení foriem sa menili na zložky ľudovej kultúry. Materiálnym svedectvom týchto tendencií sú mnohé umelecké novoveké diela svetského a sakrálneho umenia, ktoré sa často vyznačujú vlastnosťami charakteristickými pre obidve strany pohraničia a nachádzajú sa v limanowskom a kežmarskom regióne. Partneri mikroprojektu – Múzeum v Limanowej a Múzeum v Kežmarku – vidia problem nedostatočnej spoločenskej recepcie tohto procesu významného pre spoločné dejiny a kultúru oboch národov a rozhodli sa nadviazať spoluprácu, prepojiť svoje poznatky, zhromaždené údaje, aby ukázali obyvateľom pohraničia a turistom spoločnú úlohu šľachty ako mecenášov umenia. Spolupráca oboch partnerov umožní pripraviť interaktívnu expozíciu – umeleckú dielňu, ktorá metaforicky, ale tiež reálne bude prezentovať úlohu a rozmery umenia v dejinách obyvateľov Limanowej a Kežmarku. Vďaka výstave realizovanej v Limanowej (ktorá bude sprístupnená na Slovensku) získajú obyvatelia a turisti neopakovateľnú príležitosť nielen pasívne vnímať umelecké diela, ale vďaka použitiu inovačných multimediálnych riešení budú môcť byť jej tvorcami. V rámci projektu múzejníci z oboch inštitúcií vytvoria multimediálny katalóg umeleckých diel, ktoré sa nachádzajú nielen medzi zbierkovými predmetmi múzeí, ale tiež vo verejnom priestranstve limanowského a kežmarského regiónu. Neoddeliteľnou súčasťou projektu bude tiež rekonštrukcia secesnej verandy limanowskej kúrie v jej historickej forme. Na začiatku 20. storočia veranda bola jednou zo zaujímavejších umeleckých realizácií v Limanowej. Výsledkom spoločných aktivít bude rozšírenie poznatkov o poľských a slovenských mecenášoch umenia a o nimi objednávaných dielach ako materiálneho a historického kultúrneho dedičstva pohraničia, čo zvýši turistickú atraktivitu tohto regiónu.

Ciele projektu:

Príprava výstavy, ktorá bude prezentovaná na slovenskej strane a ako stála expozícia bude sprístupnená všetkým záujemcom v limanowskom múzeu, zhromaždenie informácií o šľachticoch – mecenášoch umenia v Limanowej a v Kežmarku a o nimi objednávaných dielach, vedecké spracovanie týchto informácií vo forme dvojjazyčného, poľsko-slovenského multimediálneho katalógu umožní natrvalo zachovať hmotné a historické dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia a zachrániť ho pred zničením, rozptýlením a zabudnutím. Inovačná forma interaktívnej expozície, ktorá je zároveň umeleckou dielňou, veľkoplošné výtlačky, maliarske stojany do štúdia a na výstavu, miesta na tvorivú prácu štylizované na obdobie secesie a moderný grafický tablet zatraktívnia vnímanie obsahu expozície, upevnia poznatky v tejto oblasti medzi obyvateľmi a turistami, ktorí navštívia výstavu, a tiež im umožnia vlastnú umeleckú prácu inšpirovanú minulosťou. Trvalé sprístupňovanie, popularizovanie a propagovanie informácií o vplyve šľachtickej vrstvy na rozvoj umenia pohraničia bude zabezpečené nielen výstavou a multimediálnou prezentáciou, ale aj starostlivou rekonštrukciou verandy kúrie, ktorá je sama o sebe príkladom secesného umenia a v ktorej bude umiestnená stála expozícia – umelecká dielňa.

Rozpočet projektu:

Katalóg vydaný v rámci mikroprojektu „In partibus artem – šľachtické aspekty umenia v poľsko-slovenskom pohraničí” je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Zväzku Euroregión „Tatry” v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Odkaz na katalóg v slovenskom a poľskom jazyku vo formáte PDF.

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti