1 2 3 4

Múzeum vydalo knihu o archeologickom výskume vo Švábovciach

V uplynulých troch rokoch riešilo Múzeum v Kežmarku projekt pod názvom „Interdisciplinárny výskum stredovekých objektov vo Švábovciach“ zameraný na vyhodnotenie výsledkov archeologického výskumu z rôznych uhlov a pohľadov viacerých vedných odborov. Projekt začal v spolupráci s Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi a spoločnosťou Archeológia Spiš terénnym výskumom na stredovekej lokalite Švábovce-Sad. Múzeum v Kežmarku bolo realizátorom ďalších etáp projektu, počas ktorých tím odborníkov z viacerých inštitúcií, obrazne povedané, rozobral nálezisko a nálezy na drobné, aby predstavil obraz života na lokalite v stredoveku.

Obálka publikácie - Archeologický výskum na stredovekej lokalite vo Švábovciach v polohe SadPočas uplynulých troch rokov boli na stránke múzea uverejňované správy o výstupoch projektu a v spolupráci s kežmarskou spoločnosťou Overhead4D sprístupnená popularizačná vizualizácia náleziska a nálezov na online 3D platforme, určená širokej verejnosti. Zavŕšením projektu je vydanie publikácie pod názvom „Archeologický výskum stredovekej lokality v polohe Sad vo Švábovciach“, ktorá prináša podrobný pohľad na históriu šľachtického rodu pánov zo Šváboviec i na to, ako táto história ovplyvnila vývoj na uvedenej lokalite.

Nálezisko, ktorému sa kniha venuje, je významné tým, že je súčasťou pôvodne šľachtického pozemkového vlastníctva, ktoré sa zázrakom takmer v pôvodnom rozsahu a skladbe zachovalo do roku 2020. Navyše, skúmané územie bolo od stredoveku nedotknuté zástavbou a poskytlo preto zaujímavé hnuteľné a nehnuteľné nálezy z uvedeného obdobia, neporušené pod zemou mladšími zásahmi. Na základe datovania keramiky vieme, že ľudská činnosť pozmenila tvár miesta významne v 13. a 15. storočí. Išlo o rôzne hospodárske aktivity, ako sú kováčska a kovoliatecká výroba, pálenie vápna, tepelné spracovanie potravín, našli sa tu aj kostené ihly a hlinené prasleny.

Predpokladáme, že miesto tvorilo hospodárske zázemie najskôr kráľovskej dediny a neskôr zemepanského majera. Analýzy priniesli poznatky o úrovni tunajšieho remesla, o prostredí, v ktorom sa vykonávalo. O kvalite života na lokalite svedčia aj doklady o strave v podobe zvyškov pestovaných rastlín, či zvieracích kostí. Publikácia má odborný charakter, ale veríme, že si vďaka snahe autorov o priblíženie jednotlivých tém aj neodborníkom, nájde cestu aj k laickej verejnosti. Vydanie publikácie finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Logo Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
   

Publikáciu si môžete prečítať aj v online podobe:

 


 

Múzeum v Kežmarku získalo významné ocenenie!

Odborná publikácia „Archeologický výskum na stredovekej lokalite vo Švábovciach v polohe Sad“, ktorá je výsledkom 3 ročného projektu Múzea v Kežmarku podporeného FPÚ a Ministerstvom kultúry SR, bola ocenená výročnou cenou Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV za rok 2023 v kategórii publikácia. Vďaka patrí všetkým spoluautorom, bez ktorých by vznik publikácie nebol možný, ako aj Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi a spoločnosti Archeológia Spiša, ktoré sa významnou mierou podieľali na záchrannom archeologickom výskume, ktorého výsledky a ich podrobná vedecká analýza sú nosnou témou knihy.  

Mgr. Marta Kučerová archeológ Múzea v Kežmarku

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti